Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการสำนัก

ป้ายโฆษณา

หน่วยงานภายใน อส.

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

หน่วยงานภายนอก อส.

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้216
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้322
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1469
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1686
mod_vvisit_counterเดือนนี้6485
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8425
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด436688
Home ออกเลขหนังสือเวียน อส. พฤษภาคม 2555

พฤษภาคม 2555

 

หนังสือเวียนสำนักงานอัยการสูงสุด(ว.91-ว.126)

สารบัญค้นหนังสือเวียนสำนักงานอัยการสูงสุด

ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555

เลขที่หนังสือเวียน

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

เจ้าของเรื่อง

อส.0006/ว91

8/05/55

การให้บริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สนย.

อส.0007/ว92

10/05/55

แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ

สวก.

อส.0007/ว93

10/05/55

แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข

สวก.

อส.0006/ว94

10/05/55

เร่งรัดการติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด สำนักงานอัยการสูงสุดประจำปี พ.ศ. 2555

สนย.

อส.0001.1

(สส)/ว95 

(ด่วนที่สุด)

10/05/55

การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคดีภัย

 

สสส.

อส.0006(งป)/ว96

14/05/55

ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

สนย.

(งป)

อส.0001.1

(บท)/ว97

15/05/55

อนุมัติในหลักการให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554

สบท.

อส.0001.1

(บท)/ว98

17/05/55

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

สบท.

อส0007(พก)/ว99

18/05/55

กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2555

สวก.

อส.0001.1

(กค)/ว100

21/05/55

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการถอนคืนรายได้แผ่นดินผ่าน GFMIS Web  Online

 

สกค.

อส0001.1(บท)/ว101

21/05/55

การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดลงก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้ และจำเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปอีก ให้สัญญามีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เช่าหรือเริ่มปฏิบัติงานจริง

สบท.

อส0006(บค)/ว102  (ด่วนที่สุด)

21/05/55

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 4

เอกสารแนบ 5

สยน.

อส0001.1(บท)/ว103

22/05/55

การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

สบท.

อส0001.1(บท)/ว104

22/05/55

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง

สบท.

อส0007(พก)/ว105

22/05/55

กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550

สวก.

อส0001.1(บก)/ว106

24/05/55

การอนุมัติให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 99 รูปงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ฯลฯ

สบก.

อส0003(อก)/ว107

25/05/55

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก 2 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สกอ.

 

อส0003(อก)/ว108

25/05/55

เรื่อง การเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดสีขาวในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2555 งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. ถึง 4 มิ.ย. 2555

สกอ.

อส0001.1(บก)/ว109

25/05/55

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ประจำปีพุทธศักราช 2555

สบก.

 

อส0003(คก2)/ว110

28/05/55

อนุบัญญัติที่ออกตามความกฎหมายองค์กรอัยการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สิงที่ส่งมาด้วย 5

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

สิ่งที่ส่งมาด้วย 13

สิ่งที่ส่งมาด้วย 14

สิ่งที่ส่งมาด้วย 15

สิ่งที่ส่งมาด้วย 16

สกอ.

 

อส0001.1(กค)/ว111

29/05/55

ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกค่ายาประเภทวิตามิน

สกค.

อส0001.1(กค)/ว112

29/05/55

การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมกรณีการส่งต่อผู้ป่วย

สกค.

อส0001.1(กค)/ว113

29/05/55

 

การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ

 

สกค.

 

อส0001.1(กค)/ว114  (ด่วนที่สุด)

 

29/05/55

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย

สกค.

อส0001.1(กค)/ว115

 

29/05/55

 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

 

สกค.

 

อส0007(พก)/ว116

29/25/55

แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมซูโดอีเฟดรีน

สวก.

อส0007(พก)/ว117

29/05/55

คำวินิจศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 12/2555

สวก.

อส0007(พก)/ว118

29/05/55

พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  พ.ศ. 2554

สวก.

 

อส0001.1(บท)/ว119

30/05/55

การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554

สบท.

อส0001.1(บท)/ว120

30/05/55

การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง

สบท.

อส0006(งป)/ว121  (ด่วนที่สุด)

30/05/55

ขอข้อมูลคดีที่สำคัญ และรายชื่อผู้ประสานงาน

สนย.

อส0006(นย)/ว122

30/05/55

ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

สนย.

อส0001.1(สส)/ว123

30/05/55

โครงการสินเชื่อกรุงไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัยบุคลากรภาครัฐ เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด

สสส.

อส0001.1(บก)/ว124

30/05/55

ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นพนักงานอัยการ พ.ศ. 2554

สบก.

อส0001/ว125  (ด่วนที่สุด)

31/05/55

แจ้งเหตุขัดข้องโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2555

สทส.

อส0006(งป)/ว126  (ด่วนที่สุด)

31/05/55

 

การจัดทำแผนการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

สนย.