Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการสำนัก

ป้ายโฆษณา

หน่วยงานภายใน อส.

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

หน่วยงานภายนอก อส.

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้216
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้322
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1469
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1686
mod_vvisit_counterเดือนนี้6485
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8425
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด436688
Home ออกเลขหนังสือเวียน อส. ตุลาคม 2555

ตุลาคม 2555

หนังสือเวียนสำนักงานอัยการสูงสุด (ว.249 - ว.277)

สารบัญค้นหน้งสือเวียนสำนักงานอัยการสูงสุด

ประจำเดือน ตุลาคม 2555

 

เลขที่หนังสือเวียน

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

เจ้าของเรื่อง

อส0001.1(บบ)/ว249 (ด่วนที่สุด)

3/10/55

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

เอกสารแนบ

สบบ.

อส0001.1(บบ)/ว250  (ด่วนที่สุด)

3/10/55

การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ

1. ขั้นตอนการกรอกสัญญาจ้างพนักงานราชการ

2. สัญญาจ้างพนักงานราชการ(พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์)

3. สัญญาจ้างพนักงานราชการ(พนักงานธุรการ)

สบบ.

อส0001.1(กค)/ว251  (ด่วนที่สุด)

4/10/55

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

สบค.

อส0001.1(บก)/ว252

4/10/55

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2555

สบก.

อส0001.1(บก)/ว253

4/10/55

กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2555 พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและผู้ที่ประสงค์จะร่วมเดินทางไปร่วมงานแจ้งรายชื่อส่งคืนสำนักบริหารกลางภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2555 

สบก.

อส0001.1(ทส)/254  (ด่วนที่สุด)

4/10/55

การติดตั้งระบบ User Authentication โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สทศ.

อส0007(พก)/ว255  (ด่วนทีสุด)

*ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย เนื่องจากไม่มีไฟล์*

5/10/55

การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สวก.

อส0007(สอ)/ว256  (ด่วนที่สุด)

*ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย เนื่องจากไม่มีไฟล์*

5/10/55

การเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ(แบบปกติ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

สวก.

อส0003(คก2)/ว257

9/10/55

อนุบัญญัติที่ออกตามความกฎหมายองค์กรอัยการ

สกอ.

(คก.2)

ส0003(อก)/ว258

9/10/55

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว240 ลว 26 กันยายน 2555 เรื่อง โครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง"รวมแรงไทยรักษาน้ำใสทุกคูคลอง"

สกอ.

อส0003(อก)/ว259

9/10/55

แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพในช่วงฝนตกชุก

สกอ.

อส0001.1(กค)/ว260

10/10/55

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝานคลังของทุนหมุนเวียน

สกค.

อส0001.1(กค)/ว261(ด่วนที่สุด)

15/10/55

การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย

สกค.

อส0003(คก)/ว262

15/10/55

การจัดตั้งสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติดและสำนักงานอัยการพิเศษ8-9 ฝ่ายคดีศาลสูง 4-5

สกอ.

(คก.2)

อส0003(อก)/ว263  (ด่วนที่สุด)

17/10/55

การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติราบการแทนนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม

สกอ.

อส0002(อร)/ว264

17/10/55

แนวทางการกำหนดการจัดประชุมฝึกอบรมและสัมมนา

สพอ.

อส0001.1(บบ)/ว265(ด่วนที่สุด)

17/10/55

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการธุรการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

สบบ.

อส0003(อก)/ว266

24/10/55

ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติสนับสนุนให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยไม่ถือเป็นวันลาและเบิกค่าใช้าจ่ายจกต้นสังกัดได้

สกอ.

อส0001.1(สส)/ว267

25/10/55

แนวทางปฏิบัติเพื่อนำส่งเงินเดือนชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร

สสส.

อส0001.1(สส)/ว268(ด่วนที่สุด)

25/10/55

ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือผู้รับจ้างเหมาบริการประสบอัคคีภัย

สสส.

อส0006(งป)/ว269

26/10/55

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานงบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้น่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

สนย.

(งป)

อส0001.1(ทส)/ว270  (ด่วนที่สุด)

26/10/55

สำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานอัยการสูงสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

 

สทส.

อส0007(พก)/ว271

31/10/55

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ พ.ศ. 2555

สวก.

(พก)

อส0001.1(กค)/ว272

31/10/55

การยุบรวมสิทธิการอนุมัตินำส่ง (P3)

(ยกเลิกหนังสือ ว. 272 เนื่องจากซ้ำกับเลขหนังสือ ว.274)

สกค.

อส0003(คก1)/ว273

31/10/55

การปรับเงินเดือนและการเลื่อนตำแหน่งกรณีพิเศษ

สกอ.

(คก1)

อส0001.1(กค)/ว274  (ด่วนที่สุด)

31/10/55

การยุบรวมสิทธิการอนุมัตินำส่ง (P3)

สกค.

อส0001.1(กค)/ว275  (ด่วนที่สุด)

31/10/55

การห้ามเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต

สกค.

อส0001.1(กค)/ว276  (ด่วนที่สุด)

31/10/55

การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

สกค.

อส0003(อก)ว277

31/10/55

ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 โดยไม่ถือเป็นวันลา

สกอ.