Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการสำนัก

ป้ายโฆษณา

หน่วยงานภายใน อส.

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

หน่วยงานภายนอก อส.

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้216
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้322
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1469
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1686
mod_vvisit_counterเดือนนี้6485
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8425
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด436688
Home ออกเลขหนังสือเวียน อส. ธันวาคม 2555

ธันวาคม 2555

หนังสือเวียนสำนักงานอัยการสูงสุด (ว.314 - ว.345)

สารบัญค้นหนังสือเวียนสำนักงานอัยการสูงสุ

ประจำเดือน ธันวาคม 2555

 

เลขที่หนังสือเวียน

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

เจ้าของเรื่อง

อส0003/ว314 (ด่วนที่สุด)

4/12/55

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5 ธันวาคม 2555 ท่านอัยการสูงสุดจึงขอเชิญชวนข้าราชการในสังกัดร่วมลงนามถวยพระพรในสมุด

สกอ.

อส0001.1(กค)/ว315

4/12/55

คู่มือการปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณผ่าน GFMIS Web Online

สกค.

อส0001.1(กค)/ว316

4/12/55

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าในระบบGFMIS

สกค.

อส0001.1(สส)/ว317

6/12/55

การมอบเงินช่วยเหลือกรณีผู้รับจ้างเหมาบริการประสบอัคคีภัย

สสส.

อส0006(นย)/ว318 (ด่วนมาก)

6/12/55

การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)เพื่อ

ประกอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 และแผนการประชุม

เชิงปฏิบัติการ การเข้าสู่เป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2

สนย.

(สฝนย.)

อส0001.1(กค)/ว319 (ด่วนที่สุด)

6/12/55

การเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต

สกค.

อส0001.1(กค)/ว320 (ด่วนที่สุด)

6/12/55

การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

สกค.

อส0006(งป)/ว321

7/12/55

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของสภาผู้แทน

ราษฏรและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 56 ของวุฒิสภา

เอกสารเพิ่มเติม 1

เอกสารเพิ่มเติม 2

สนย.

(สงป.)

อส0003(อก)/ว322

11/12/55

คำจำกัดความ"ผู้แทนพระองค์"เพื่อเป็นคู่มือให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

สกอ.

อส0001.1(สส)/ว323

11/12/55

ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

(นายฐิติพงศ์ หลิมจานนท์)

สสส.

อส0007(พก)/ว324

11/12/55

การประสานงานและส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการ

สวก.

อส0006(งป)/ว325 (ด่วนที่สุด)

12/12/55

มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2556

สนย.

(สงป.)

อส0001.1(กค)/ว326 (ด่วนที่สุด)

13/12/55

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

สกค.

อส0001.1(กค)/ว327

13/12/55

แจ้งยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง

ประเภทผู้ป่วยใน(DRGs)

สกค.

อส0001.1(บบ)/ว328 (ด่วนที่สุด)

17/12/55 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (วุฒิปัญญาโทสาขาวิชานิติศาสตร์)

ประกาศรับสมัคร

สบบ.

อส0003(อก)/ว329

 18/12/55

การขอยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549และการขออนุมัติ

ลงนามสัญญาต่างๆ ที่ไม่อยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรี

สกอ.

อส0001.3/ว330

*ไม่สามารถเปิดเอกสารได้เนื่องจากไม่มีไฟล์แนบ*

19/12/55 

จัดส่งเอกสาร(คู่ฉบับ)คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สพร.

อส0003(อก)/ว331

 19/12/55

การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ผู้เดินทางมาร่วมการประชุม ฝึกอบรม

สัมมนาที่มีชาวต่างประเทศจำนวนมากเดินทางเข้ามาร่วมการประชุม

ขอให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพแจ้งข้อมูลการจัดประชุมให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาทราบล่วงหน้า

สกอ.

อส0007(ปผ)/ว332

20/12/55

ระยะเวลาการสั่งคดีของพนักงานอัยการและการรายงานบัญชี

สำนวนค้าง

สวก.

อส0007(ปผ)/ว333

20/12/55

ยกเลิกการลงสารบบ ส.1 และ ส.4 ในสมุดเล่มเดียวกัน

สวก.

อส0001.1(บบ)/ว334

20/12/55

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ

ของสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการธุรการ และแต่ง

ตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประกาศ

สบบ.

อส00011(อก)/ว335

24/12/55

แจ้งคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินคดียาเสพติด

กำหนดการ

แบบตอบรับ

แผนที่

สคส.

อส0003(คก1)/ว336 (ด่วนที่สุด)

24/12/55

ขอให้กรอกข้อมูลประวัติบุคลากร (ข้าราชการอัยการ)

แบบฟอร์ม

สกอ.

อส0003(อก)/ว337

24/12/55

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนและเชื่อมโยงหน้า

เว็บไซต์ลงชื่อถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไล์ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

สกอ.

อส0001.1(กค)/ว338

25/12/55

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

สกค.

อส0001.3/ว339

26/12/55

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประกาศคำรับรอง

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

กรอบการประเมิน

สพร.

อส0003/ว340 (ด่วนที่สุด)

27/12/55

เชิญชวนข้าราชการในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมลงนามถวายพระพรในสมุดซึ่งสำนักพระราชวังจัดไว้ให้พระบรมมหาราชวัน เนื่องในวโรกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2556

สกอ.

อส0006(นย)/ว341 (ด่วนที่สุด)

27/12/55

แจ้งเตือนจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและงบประมาณ

เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2557 และใช้ประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557

สนย.

อส0003(คก2)/ว342

27/12/55

แจ้งเวียนคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด

สกอ.

อส0003(คก2)/ว343

27/12/55

แจ้งเวียนคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด

สกอ.

อส0001.1(ทส)/ว344 (ด่วนที่สุด)

27/12/55

ขอให้บันทึกข้อมูลในระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ควบคู่กับระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์เดิม

สทส.

อส0003(อก)/ว345

28/12/55 

นายกรัฐมนตรีขอให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

สกอ.