ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา


กลุ่มข้อมูลบุคคลและบำเหน็จความชอบ
 • - งานด้านทะเบียนประวัติข้าราชการธุรการและลูกจ้างประจำ
 • - งานจัดทำหนังสือตรวจสอบความประพฤติและพิมพ์ลายนิ้วมือข้าราชการบรรจุใหม่
 • - งานลงระบบสารสนเทศของข้าราชการธุรการและลูกจ้างประจำ (DPIS)
 • - งานดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ
 • - งานดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการธุรการ ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ
 • - งานดำเนินการเกี่ยวกับเหรียญพิทักษ์เสรีชนและบัตรเหรียญราชการชายแดน
 • - งานขอพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ
 • - งานขอพระราชทานเพลิงศพ ดินฝังศพ
 • - งานเกี่ยวกับ กบข. และ กสจ.
 • - งานจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐราชการบำเหน็จบำนาญ และลูกจ้างประจำ
 • - งานเกษียณอายุราชการข้าราชการธุรการและลูกจ้างประจำ
 • - งานกรณีลาป่วยเกิน 60 วัน และกรณีป่วยเกิน 120 วัน
 • - งานหนังสือขออนุญาตให้สมัครสอบแข่งขัน
 • - งานหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
 • - งานขอยืมตัวข้าราชการธุรการเป็นคณะกรรมการในส่วนราชการอื่น
 • - งานตรวจสอบรายชื่อข้าราชการธุรการที่เป็นเวรตรวจตราสถานที่ราชการ
 • - งานระบบสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง
 • - งานเรื่องรายงานวันลา การรายงานการตรวจโรค รายงานการรับราชการครบ 30 ปี
 • - งานประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการธุรการ